شماره حساب ها جهت واریز

بانک ملی

شماره کارت : 6037991825042546

شماره حساب : 0104534330005

بانک سامان

شماره کارت : 6219861010979333

شماره حساب : 8268009357021

بانک انصار

شماره کارت : 6273811030185315

شماره حساب : 18814088306381

***********************************

پارسیان

6221061047161262

ملت

6104337228057244

صادرات

6037691706990033

 

بنام رضا وطن خواه

ادامه